Договір публічної оферти

про надання послуг продажу та поставки товару

м.Київ

ТОВ «ЛАРВІДЖ РІТЕЙЛ», іменоване надалі “Виконавець”, в особі директора Шарма Санжей що діє на підставі Статуту, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається підписання та подання Заявки із обов’язковим заповненням всіх її розділів.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://larvij.ua ;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://larvij.ua ;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://larvij.ua
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://larvij.ua.
«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у продажі та поставки Товару, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://larvij.ua
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://larvij.ua та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – суб’єкт господарювання,ТОВ «ЛАРВІДЖ РІТЕЙЛ», що надає послуги у сфері продажу та поставки Товару та реквізити якого зазначено у розділі 14 даного Договору.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.
«Правила надання відповідних Послуг» – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері продажу та поставки товару, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
3.4. У відповідності до цього Договору Замовник зобов’язується зробити 100% передоплату на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця, після чого Замовник зобов’язується передати у власність Замовника товар.
3.5. Замовлення виставляються Замовником на підставі прайс-листа Виконавця, який передбачає узгоджений перелік товарів та ціни на ці товари.
3.6. Найменування, кількість, ціна, асортимент та інші умови на товар, що продається узгоджуються в Рахунок – фактурі, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Виконавець зобов’язаний:
• Відвантажити товар;
• Передати якісний і укомплектований товар у відповідній тарі та упаковці вільним від прав третіх осіб, в тому числі, прав на об’єкти інтелектуальної власності.
• Замінити неякісний товар на (новий) якісний товар;
• Передати документи на товар;
• Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://larvij.ua
• Замовника про перерви в роботі сайту https://larvij.ua
• Сповіщати Замовника про перерви в роботі сайту https://larvij.ua.
4.2. Виконавець має право:
• Відмовити у відвантаженні в разі несплати Замовником;
• Встановлювати рекомендовані роздрібні ціни на товар шляхом надання Замовнику відповідного прайса з кожною партією товару. При цьому уповноважена особа Замовника, яка приймає товар, ставить відмітку про отримання відповідного прайса на екземплярі Виконавця.
4.3. Замовник зобов’язаний:
• Оплатити товар;
• Прийняти товар;
• Здійснювати реалізацію придбаного товару строго дотримуючись рекомендацій Виконавця.
4.4. Замовник має право:
• Вимагати замінити неякісний товар на (новий) товар належної якості;
• Отримувати інформацію про послуги;
• Відмовитись від отримання листів від сервісу https://larvij.ua

5. ЦІНА І РОЗРАХУНОК.

5.1. Ціна товару вказується на сайті в національній валюті України – гривні.
5.2. Оплата за товар проводиться на підставі виставленого Виконавцем рахунку, в національній валюті України – гривні.
5.3. Виконавець в рахунку вказує артикул товару, кількість і вартість товару після оформлення конкретного замовлення.
5.4. Замовник повністю оплачує рахунок протягом 3-х календарних днів після виставлення рахунку.
5.5. Датою платежу за цим Договором вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.6. Після зробленого платежу, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавцю всіма доступними засобами зв’язку номер платіжного доручення.
5.7. У разі зміни банківських реквізитів, Сторони зобов’язуються негайно повідомити один одного про проведені зміни.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ (ПЕРЕДАЧІ).

6.1. Замовник направляє Виконавцю письмову заявку (в тому числі по електронній пошті або факсом) і оплачує товар.
6.2. Виконавець передає товар Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця від Замовника.
6.3. Виконавець, здійснює доставку товару за умови придбання Замовником товару на суму не менше 7000 грн. при цьому ціна за товар включає в себе вартість доставки і упаковки.
6.4. Перед передачею товару на місці передачі, Сторони за своїм вибором повністю або вибірково переглядають товар, перевіряють товар і підписують необхідні документи про передачу товару в 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.
6.5. Місце передачі товару визначається Сторонами в кожному конкретному випадку (склад Виконавця, адреса залізничної станції, автобаза, транспортна компанія (перевізник) Замовника і т.д.).

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

7.1. У разі виявлення пересортиці, неякісного товару, товарних надлишків і ін., Замовник протягом 5-ти робочих днів повідомляє Виконавця, направляючи по факсу або по електронній пошті Комерційний акт невідповідності.
7.2. Разом з Комерційним актом Замовник може направити фотографічні зображення всього виявленого неякісного або зайвого товару.
7.3. Сторони приймають рішення про подальшу долю товару, тобто або товар повертається на адресу Виконавця з метою заміни товару, або товар залишається у Замовника для подальшої реалізації за вартістю передбаченої для товару аналогічної якості.
7.4. У разі прийняття рішення про повернення товару, повернення товару здійснюється за рахунок сил і засобів Замовника на склад Виконавця, де проводиться обмін товару на новий товар належної якості.

8. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ.

8.1. Виконавець гарантує якість товару.
8.2. Виконавець гарантує, що реалізований ним товар не порушує прав і законних інтересів третіх осіб, так само зокрема, прав на об’єкти інтелектуальної власності.
8.3. Замовник має право пред’явити вимоги щодо якості товару протягом терміну придатності товару, але за умови, якщо товар зберігався за правилами, передбаченими для даного виду товарів.
8.4. Термін заміни неякісного товару становить 14-ть днів з моменту отримання неякісного товару Виконавцем, при цьому заміна товару проводиться з черговим (новим) постачанням товару.

9. УПАКОВКА ТОВАРУ.

9.1. Відвантажений товар повинен бути упакований за правилами, передбаченими для даного виду товарів.
9.2. Упаковка повинна бути пристосована для багаторазової перевантаження усіма способами і на будь-який вид транспорту.
9.3. Разом з проданим товаром Виконавець передає Замовнику наступні документи:
• Рахунок-фактура.
• Видаткова накладна.

10. ПРАВО ВЛАСНОСТІ.

10.1. Право власності на товар переходить від Виконавця до Замовника з моменту фактичного отримання товару Замовником (представником Замовника), що відповідає даті передачі товару зазначеної в товарно-транспортній накладній.

11. ФОРС – МАЖОР І РИЗИК ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ ТОВАРУ.

11.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 11.1.1. цього Договору, як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
11.1.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування України, інші законні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами умов цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
11.2. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно, але не пізніше 2 робочих днів, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. На протязі 10 робочих днів з моменту настання форс-мажорних обставин сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій стороні даного Договору документ, виданий відповідним компетентним органом України, що підтверджує факт наявності й тривалість дії обставин непереборної сили та Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, підтверджує дію цих обставин документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.
11.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
11.4. Наслідки припинення чи призупинення дії цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.
11.5. Замовник в будь-якому випадку не звільняється від виконання ним свого грошового зобов’язання за фактично отриманий товар за Договором.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

12.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
12.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
12.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
12.4. Відповідальність Виконавця:
12.4.1. У разі прострочення поставки товару, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі двох облікових ставок НБУ, яка діяла на період нарахування пені, від суми оформленого рахунку, за кожний день прострочення поставки.
12.5. Відповідальність Замовника:
12.5.1. У разі необґрунтованої відмови прийняти товар в день і в місці передачі товару, Замовник сплачує Виконавцю транспортну неустойку.
12.6. Після передачі доставленого товару Виконавець знімає з себе відповідальність за переданий товар Замовнику (представникам Замовника).
12.7. Решта умов відповідальності Сторін за цим Договором вирішуються чинним
законодавством України.

13. ТЕРМІН ДІЇ І УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

13.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.
13.2. Термін дії договору необмежений.
13.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.
13.4. Замовник має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі https://larvij.ua надіславши відповідний запит на електронну адресу sales@larvij.ua
Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про акаунт Замовника.
13.5. Виконавець має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Замовником або при відсутності 100% предоплати за послуги.
13.6. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
13.7. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

14.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
14.2. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнтом без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.
14.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
14.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання.
14.5. Сторони дають дозвіл один одному на обробку персональних даних своїх і своїх працівників, необхідних для виконання цього договору, з метою забезпечення діяльності підприємства, реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері реклами, відносин у сфері звітності.
14.6. Сторони гарантують дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
14.7. Сторони заявляють, що повідомлені про включення персональних даних в базах персональних даних контрагента, Сторони заявляють, що їм відомі свої права, згідно вищевказаного закону.
14.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
14.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування
14.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «Лаврідж Рітейл»
Юридична адреса:
02002, м. Київ, вул. Сверстюка Євгена,
будинок 11, корп. Б, офіс 221-223
Фактична адреса:
ТРЦ “Dream Town 2”, 1й поверх
Оболонський проспект, 21-Б
м.Київ, 04205 Україна

Код ЄДРПОУ 43078515
IBAN UA833007110000026008052687973
Платник єдиного податку 3 группи
Тел. +38 044 4954448

Директор ______________ /Шарма Санжей/